1. Предмет и общи понятия:

1.1. Тези Общи условия (наричани за краткост „Условия”) посочват механизма и условията на играта. Организатор на играта e Ред Пепър БГ ЕООД /по – долу за краткост „Организаторът“/, с ЕИК: 203787566, адрес: София, ул. Боряна 37 . Организаторът има право да променя съдържанието в този раздел по време на цялостното провеждане на играта, като за целта оповестява своите потребители във Facebook (https://www.facebook.com/redpepper.bg/) и на сайта  http://redpepper.bg/.

1.2. Участник в играта (наричан за краткост „Участник”) може да бъде само физическо лице, което отговаря на условията, съгласно т.2.1. от настоящите Условия.

1.3. Условията се разпространяват на уеб сайта на Организаторът http://redpepper.bg/, като с това се считат достъпни до Участниците в играта.

1.4. В Играта може да се участва от 22:00 часа на 09.05.2017 г. до 23:59:59 на 14.05.2017 г. включително.

  1. Включване в играта:

2.1. В играта могат да участват всички физически лица с местоживеене в гр. София, Република България. Играта се организира и провежда само на територията на гр. София, Република България. В играта може да вземе участие всяко физическо лице, което има свой профил във Facebook, с изключение на служителите на Ред Пепър БГ ЕООД, както и членове на техните семействата (деца, родители и съпрузи).

2.2. Организаторът има неотменимото право да прекрати играта по всяко време, обявявайки това в съответствие с точка 1 в случай, че настъпят материални злоупотреби, нарушаване на Правилата или форсмажорни обстоятелства. В тези случаи на участниците не се дължи компенсация.

2.3. Участвайки в тази игра, участниците приемат да се ангажират с тези Официални Правила и задължително да спазват техните условия.

2.4. Участието в играта не е обвързано с покупката на продукти и/или услуги.

  1. Механизъм на играта:

Стъпка 1: Потребителите трябва да харесат страницата във фейсбук https://www.facebook.com/redpepper.bg/

Стъпка 2: Потребителите трябва да оставят като коментар под снимката отговор на въпроса: Кое е любимото ви българско ястие?

След извършване на Стъпка 1 и Стъпка 2, Участниците участват в томбола за награда.

  1. Награди от Играта и условия за получаване:

4.1. Наградата от играта е: 1 брой обедно меню Red Pepper Casual – 3 степенно меню (супа (или салата), основно, десерт).

4.2.  Печелившият ще бъде определен чрез томбола, на случаен принцип, в присъствието на комисия от трима души. Тегленето на печелившият участник ще се извърши на 15.05.2017 г., 10:00 часа след приключване на играта на 14.05.2016 г. в  23:59:59 часа. Победителят ще бъде обявен на фейсбук страницата: https://www.facebook.com/redpepper.bg/ до 3 дни след извършеното теглене.

4.5. Печелившият Участник ще бъде известен от Организатора посредством лично съобщение във фейсбук профила си, за уточнение на датата и часа за получаване на наградата.

Доставката на наградата е за сметка на Ред Пепър БГ ЕООД.

Доставка се извършва само в гр. София.

Печелившият може да се възползва от наградата до 30 дни след обявяването й на страницатa http://redpepper.bg/, както и на фейсбук страницата: https://www.facebook.com/redpepper.bg/

4.6. Печелившиат участник, информиран съгласно чл. 4.5., непотърсили наградите си до 30 дни от датата на обявяване, губят своето право на получаването й.

4.7. Забранено е използването на всякакви методи, които по един или друг начин добавят регистрации “автоматично” вместо Участниците и други подобни злоупотреби. Всеки Участник, който се опита да наруши или наруши правилата на активността ще бъде автоматично дисквалифициран от Организатора. Нарушение изрично включва всяко действие, което променя механизма за участие в активността или увеличава шансовете за печалба на някой участник извън описания механизъм в настоящите Правила. Решението за дисквалификация е изцяло на Организатора, като Организаторът не дължи обяснение за начините на определяне на опит за нарушаване или реално нарушение на правилата на активността.

4.8. Не се допуска замяна на спечелена награда с нейната парична равностойност или с друга награда.

4.9. Наградата се получава само срещу представяне на документ за самоличност. Допуска се наградата да бъде получена на посочения адрес от лице, различно от печелившия участник, ако същото удостовери с писмено пълномощно, че е получило наградата от името на печелившия.

4.10. Организаторът на Играта не е длъжен да води кореспонденция с Участниците, които не са спечелили награда.
4.11. Организаторът си запазва правото да избере резервен спечелил Участник, в случай че има нарушаване на настоящите Общи условия от страна на избрания за печеливш Участник, включително ако бъде установено, че Facebook профилът на спечелилия Участник не принадлежи на лицето, което е водило кореспонденцията

4.12. Участниците, които не спазват изискванията на Общите условия, ще бъдат дисквалифицирани без допълнително уведомление. Организаторът си запазва правото да премахва всякакво съдържание, което смята за неподходящо и неуместно, несъвместимо с играта, обидно, дискриминационно или противоречащо на добрите нрави. В тези случаи решението на Организатора ще бъде окончателно и не подлежи на допълнително обсъждане.

5. Лични данни и тяхното третиране

5.1. Всички лични данни ще бъдат третирани като конфиденциална информация, съгласно действащата нормативна уредба по отношение защита на личните данни и няма да бъдат предоставяни на трети страни.

5.2. Включвайки се в настоящата игра, участниците предоставят доброволно личните си данни (имена, телефон) и дават съгласието си тези данни да бъдат използвани (събирани и администрирани) от Ред Пепър БГ ЕООД за информиране на участниците за бъдещи активности, игри и промоции, които са организирани от Ред Пепър БГ ЕООД, както и разпространение на награди.

6.  Отговорност

6.1. Организаторът на играта не е длъжен да води кореспонденция за непечеливши претенции, при изтичането на срока на промоцията или по други подобни поводи.

6.2. Организаторът не носи отговорност при възникване на форсмажорни обстоятелства и/или срив в информационните системи, които възпрепятстват реализацията на съответната игра и/или доставката на награди.

6.3. Организаторът  не носи отговорност при евентуално незадоволително или бавно действие на интернет сайта, поради срив в системите и/или проблеми, свързани с интернет връзката на потребителите.

6.4. Евентуално възникнали спорове между Организатора на играта и участници в нея се решават чрез преговори или в краен случай при невъзможност да се постигне съгласие – чрез намесата на компетентните органи.

6.5. Ред Пепър БГ ЕООД си запазва правото да промени периода на играта, ако поради непредвидени обстоятелства като забавяне на промоционални материали, срив в информационните системи или други форсмажорни обстоятелства не може да активира играта и/или да я прекрати в обявения срок.